Verklaring omtrent de bescherming van natuurlijke personen tegen misbruik van gegevens

Wij zijn blij dat u onze internetpagina www.hase.de bezoekt en dat u belangstelling toont voor ons bedrijf. De bescherming van uw persoonsgegevens ligt ons zeer na aan het hart. Persoonsgegevens zijn stukjes informatie over persoonlijke of feitelijke omstandigheden van een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Daaronder vallen bijv. de burgerlijke naam, het adres, het telefoonnummer en de geboortedatum, maar ook alle andere gegevens, die aan een bepaalbare persoon kunnen worden gerelateerd.
Daar persoonsgegevens bijzondere wettelijke bescherming genieten, worden zij bij ons alleen verzameld voor zover dit voor de beschikbaarstelling van onze internetpagina en de levering van onze producten en diensten noodzakelijk is. Hieronder beschrijven wij welke persoonsgerelateerde informatie wij tijdens uw bezoek aan onze internetpagina vastleggen en hoe wij deze gebruiken. Onze wijze van gegevensbescherming is in overeenstemming met de wettelijke regelingen, in het bijzonder met de regelingen van de federale Duitse wet op de bescherming van de burger tegen misbruik van door de overheid of anderen verzamelde persoonlijke gegevens, de “Bundesdatenschutzgesetz” (BDSG), de Duitse wet op de telemedia, de “Telemediengesetz” (TMG) en de Algemene verordening betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens van de EU, in het Duits aangeduid als Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) en in het Nederlands als Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Wij zullen uw persoonsgegevens uitsluitend vastleggen, verwerken en opslaan voor zover dit noodzakelijk is voor de beschikbaarstelling deze website in goede werkende staat en van onze webcontent en producten en diensten, alsmede voor de afhandeling van aanvragen en evt. voor de behandeling van bestellingen/overeenkomsten, dit echter telkens alleen voor zover hiervoor een gerechtvaardigd belang bestaat als bedoeld in art. 6 lid 1 letter f AVG of toestemming anderszins is gerechtvaardigd. Alleen als u daartoe vooraf afzonderlijk uw akkoord heeft gegeven, zullen we ook gebruikmaken van uw gegevens voor verdere, in de toestemmingsverklaring precies vastgelegde doeleinden, bijv. voor het sturen van reclame-informatie per nieuwsbrief.


1. Verwerkingsverantwoordelijke als bedoeld in art. 4 lid 7 AVG

De verwerkingsverantwoordelijke als bedoeld in de AVG en andere nationale wetten op de bescherming van de privacy van EU-lidstaten alsmede andere privacyrechtelijke bepalingen is:

HASE Kaminofenbau GmbH
Niederkircher Straße 14
54294 Trier

E-mail: info@hase.de
Tel.: +49 (0) 651 82 69-0
Fax: +49 (0) 651 82 69-118


2. Naam en adres van de personen die belast zijn met de bescherming van de in databanken opgeslagen gegevens

Privacybeschermingsauditor: Sandra Dury
DURY Compliance & Consulting GmbH
Obertorstraße 1, 66111 Saarbrücken
E-mail: office@datenschutz-compliance.de


3. Beschikbaarstelling van de website en aanmaak van logfiles

Elke keer dat onze internetpagina wordt geopend, legt ons systeem op geautomatiseerde wijze gegevens en informatie van het besturingssysteem van de gebruikte computer vast. De volgende gegevens worden hierbij verzameld:

Omvang van de gegevensverwerking

(1) informatie over het browsertype en de gebruikte versie
(2) het besturingssysteem van de gebruikte computer
(3) het IP-adres van de gebruikte computer
(4) datum en tijdstip van toegang tot de internetpagina
(5) websites en content (afbeeldingen, bestanden, verdere paginacontent) die op onze internetpagina worden geopend
(6) websites vanaf welke het systeem van de gebruiker op onze internetpagina is geraakt (referrer tracking)

Deze gegevens worden in de logfiles van ons systeem opgeslagen. Deze gegevens, en de persoonsgegevens van een concrete gebruiker, worden niet opgeslagen, en individuele paginabezoekers kunnen niet worden geïdentificeerd.

 • Wettelijke basis voor de verwerking van persoonsgegevens

  Art. 6 lid 1 letter f AVG (gerechtvaardigd belang). Ons gerechtvaardigd belang bestaat eruit ervoor te zorgen dat het hierna beschreven doeleinde wordt gewaarborgd.

 • Doeleinde van de gegevensverwerking

  Registratie vindt plaats voor het verkrijgen/behouden van de compatibiliteit van onze internetpagina voor alle bezoekers en voor de bestrijding van misbruik en het verhelpen van storingen. Hiertoe moeten de technische gegevens van de gebruikte computer worden geregistreerd, om zo vroeg mogelijk te kunnen reageren op weergavefouten, aanvallen op onze IT-systemen en/of fouten betreffende de functionaliteit van onze internetpagina. Daarenboven dienen de gegevens voor de optimalisatie van de website en voor algemene waarborging van de veiligheid van onze IT-systemen.

 • Bewaartermijn

  Het wissen van de voornoemde technische data vindt plaats zodra zij niet meer nodig zijn om de compatibiliteit van de internetpagina voor alle bezoeker te garanderen, doch uiterlijk drie maanden nadat onze internetpagina is geopend.

 • Recht van bezwaar en recht op verwijdering

  Het recht van bezwaar en het recht op verwijdering richten zich naar de hierna in deze verklaring omtrent gegevensbescherming geschetste algemene regelingen met betrekking tot het privacyrechtelijke recht van bezwaar en recht op verwijdering.


4. Bijzondere functies van onze internetpagina

Bij het gebruik van verschillende functies die onze internetpagina u biedt, worden uw persoonsgegevens door ons verzameld, verwerkt en opgeslagen. Hieronder leggen wij uit wat er met uw gegevens gebeurt:

 • Contactformulier(en):
   
  • Omvang van de verwerking van persoonsgegevens

   De door u in onze contactformulieren ingevoerde gegevens.

  • Wettelijke basis voor de verwerking van persoonsgegevens

   Art. 6 lid 1 letter a AVG (stilzwijgende instemming)

  • Doeleinde van de gegevensverwerking

   De via ons contactformulier resp. via onze contactformulieren opgenomen gegevens zullen wij alleen voor de verwerking van de concrete contactaanvraag gebruiken, die via het contactformulier binnenkomt.

  • Bewaartermijn

   Na de behandeling van uw aanvraag worden de verzamelde gegevens onmiddellijk gewist, voor zover er geen wettelijke bewaartermijnen bestaan.

  • Recht van bezwaar en recht op verwijdering

   Het recht van bezwaar en het recht op verwijdering richten zich naar de hierna in deze verklaring omtrent gegevensbescherming geschetste algemene regelingen met betrekking tot het privacyrechtelijke recht van bezwaar en recht op verwijdering.

 • Catalogusbestelformulier:
   
  • Omvang van de verwerking van persoonsgegevens

   De door u in de formuliervelden ingevoerde gegevens.

  • Wettelijke basis voor de verwerking van persoonsgegevens

   Art. 6 lid 1 letter b AGV (het nemen van maatregelen vóór het sluiten van een overeenkomst op verzoek van de betrokkene).

  • Doeleinde van de gegevensverwerking

   Het doel van de gegevensverwerking bestaat uit de verwerking van uw catalogusbestelling en – voor zover hiermee akkoord werd gegaan - de daarmee verbonden doorgifte van uw contactgegevens aan de lokaal bevoegde HASE-partner teneinde achteraf contact per briefpost en – voor zover aangegeven – per e-mail of telefoon te kunnen opnemen.

  • Duur van de opslag

   Het wissen van de gegevens vindt bij ons plaats, zodra deze voor de afhandeling van de catalogusbestelling niet meer nodig zijn en voor zover er geen wettelijke bewaarplichten bestaan.

  • Mogelijkheid van bezwaar en verwijdering

   De bezwaar- en verwijderingsmogelijkheden richten zich naar de hieronder in deze verklaring omtrent de bescherming van natuurlijke personen tegen misbruik van gegevens geschetste algemene regels met betrekking tot de privacyrechtelijke rechten op bezwaar en wissing.


5. Statistische evaluatie van de bezoeken van deze internetpagina - webtrackers

Wij verzamelen, verwerken en bewaren de volgende gegevens na opening van deze internetpagina of individuele onderdelen daarvan: IP-adres, webpagina vanaf waar het bestand is opgevraagd, naam van het bestand, datum en tijdstip van openen, de hoeveelheid overgedragen gegevens en een mededeling over het resultaat van de opvraging (een zogenaamde weblog). Deze toegangsgegevens gebruiken wij uitsluitend in niet-gepersonaliseerde vorm voor de voortdurende verbetering van ons internetaanbod en voor statistische doeleinden.
Wij zetten voor de evaluatie van de bezoeken aan deze internetpagina daarenboven nog de volgende webtrackers in:

Google Tag Manager

 • Omvang van de verwerking van persoonsgegevens

  Op onze webpagina maken wij gebruik van de service van de firma Google LLC, 1600 Amphitheatre Park in 94043 Mountain View, USA (hierna: Google Tag Manager). Google Tag Manager biedt een technisch platform om andere webservices en webtracking-programma’s door middel van zogenaamde „Tags“ uit te voeren en gebundeld te kunnen aansturen. Google Tag Manager slaat in dit verband cookies op op uw computer en analyseert, voor zover webtracking tools door middel van Google-Tag-Manager worden uitgevoerd, uw surfgedrag (zogenaamd „tracken“). Deze door individuele in Google-Tag-Manager ingebedde tags verzonden gegevens worden door Google Tag Manager onder een uniforme gebruikersinterface samengebracht, opgeslagen en verwerkt. Alle geïntegreerde Tags worden in deze verklaring omtrent de bescherming van natuurlijke personen tegen misbruik van gegevens nogmaals afzonderlijk opgesomd. Nadere informatie over de bescherming van natuurlijke personen tegen het misbruik van gegevens van de in Google Tag Manager geïntegreerde Tools vindt u in de desbetreffende passage van deze verklaring omtrent de bescherming van natuurlijke personen tegen misbruik van gegevens. In het kader van de gebruikmaking van onze webpagina bij geactiveerde inbedding van tags van Google-Tag-Manager worden daarbij gegevens, zoals met name uw IP-adres en uw gebruikersactiviteiten naar servers van de firma Google LLC verstuurd en buiten de Europese Unie, bijv. in de VS, verwerkt en opgeslagen.
  De Europese Commissie heeft vastgesteld, dat in de VS een gepast niveau van bescherming van natuurlijke personen tegen misbruik van gegevens kan bestaan, als de gegevensverwerkende firma zich aan het US-EU-Privacy-Shield-Verdrag heeft onderworpen en de dataexport naar de VS op deze manier op geoorloofde wijze werd uitgevoerd. Dit is bij Google LLC. het geval. Mbt, de door middel van Google Tag Manager ingebedde webservices gelden de regels in de desbetreffende passage van deze verklaring omtrent de bescherming van natuurlijke personen tegen misbruik van gegevens. De eventueel in Google Tag Manager gebruikte Tracking-Tools waarborgen door een IP-anonimisering van de broncode, dat het IP-adres door Google Tag Manager voor de gegevensoverdracht wordt geanonimiseerd. Hierbij wordt aan Google Tag Manager slechts de mogelijkheid geboden tot geanonimiseerde verzameling van IP-adressen (zog. IP-masking). 

 • Wettelijke basis voor de verwerking van persoonsgegevens

  Art. 6 lid1 letter a AGV (instemming), ofwel in het kader van de registratie bij Google (opening van een Google-account en acceptatie van de daar geïmplementeerde privacybeschermingsvoorschriften) of, indien u zichzelf niet bij Google heeft geregistreerd, op basis van een gerechtvaardigd belang conform Art. 6 lid 1 letter F AGV. Het gerechtvaardigde belang bestaat uit de waarborging van het foutloos functioneren en de administreerbaarheid van onze internetpagina. Voor zover er door middel van Google-Tag-Manager ook tracking-functies gebruikt worden bestaat het gerechtvaardigde belang uit het mogelijk maken van het gebruik van actuele online-marketingfuncties en de evaluatie van de gebruiksstromen op onze internetpagina.

 • Doeleinde van de gegevensverwerking

  In onze opdracht zal Google de door middel van Google-Tag Manager ingewonnen informatie gebruiken, om uw bezoek aan deze internetpagina te evalueren, verslagen over de websiteactiviteiten samen te stellen en om andere met het websitegebruik en het internetgebruik verbonden diensten aan ons te leveren.

 • Duur van de opslag

  Google zal de voor het functioneren van Google-Tag-Manager relevante gegevens zolang opslaan, al nodig is, om de geboekte webservice te kunnen leveren. Het verzamelen en de opslag van data vindt geanonimiseerd plaats. Voor zover er echter toch een tot een persoon herleidbare relatie mocht bestaan, worden de gegevens per omgaande gewist, voor zover deze niet onder een wettelijke bewaarplicht vallen. In ieder geval vindt de verwijdering plaats na afloop de bewaarplicht.

 • Mogelijkheid van bezwaar en verwijdering

  U kunt de verzameling en doorgifte van de persoonsgegevens aan Google (met name die van uw IP-adres) alsmede de verwerking van deze gegevens door Google voorkomen, door de uitvoering van Script-Code in uw browser te deactiveren, een Script-Blocker in uw browser te installeren (deze vindt u bijv. op www.noscript.net of www.ghostery.com ) of de Do Not Track-instelling van uw browser te activeren. U kunt daarenboven de verzameling van de door het Google-cookie gegenereerde en op uw gebruik van de website betrekking hebbende gegevens (incl. uw IP-adres) en de doorgifte hiervan aan Google alsmede de verwerking van deze gegevens door Google voorkomen, door de via de volgenden link (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl) verkrijgbare browser-plug-In te downloaden en te installeren. De beveiligings- en privacybeschermingsprincipes van Google-Analytics vindt u via http://www.google.com/intl/nl/analytics/learn/privacy.html.

Google-Analytics

 • Omvang van de verwerking van persoonsgegevens

  Op onze pagina gebruiken wij de webtrackingservice van de firma Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, 4 Dublin, Irland (hierna aangeduid als: Google Analytics). Google Analytics gebruikt in het kader van webtracking cookies, die op uw computer worden opgeslagen en die een analyse van het gebruik van onze website en uw surfgedrag mogelijk maken (het zogenaamde ‘tracken’). Wij voeren deze analyse uit op basis van de trackingservice van Google Analytics, om ons internetaanbod voortdurend te optimaliseren en te verbeteren. In het kader van het gebruik van onze webpagina worden daarbij gegevens, zoals met name uw IP-adres en uw gebruikersactiviteiten, naar servers van de firma Google LLC verzonden en buiten de Europese Unie, bijv. in de VS, verwerkt en opgeslagen.
  De Europese Commissie heeft vastgesteld dat in de VS een passend niveau van bescherming van de burger tegen misbruik van persoonsgegevens kan bestaan als het gegevensverwerkende bedrijf zich heeft onderworpen aan het US-EU-Privacy-Shield verdrag en de gegevensuitvoer naar de VS via deze weg op toelaatbare wijze heeft plaatsgevonden. Door activering van de IP-anonimisering binnen de trackingcodes van Google Analytics op deze internetpagina wordt uw IP-adres door Google Analytics vóór verzending geanonimiseerd. Deze website maakt gebruik van een Google Analytics-trackingcode, die met de operator gat._anonymizeIp(); is uitgebreid om alleen een geanonimiseerde registratie van IP-adressen (zogenaamde IP-masking) mogelijk te maken.

 • Wettelijke basis voor de verwerking van persoonsgegevens

  Art. 6 lid 1 letter a AGV (instemming), ofwel in het kader van de registratie bij Google (opening van een Google-account en acceptatie van de daar geïmplementeerde privacybeschermingsvoorschriften) of, indien u zich niet bij Google geregistreerd heeft, op basis van een gerechtvaardigd belang conform Art. 6 lid1 letter f AGV. Het gerechtvaardigde belang bestaat uit het mogelijk maken van de gebruikmaking van actuele online-marketingfuncties en van de evaluatie van de gebruiksstromen op onze Internetpagina.

 • Doeleinde van de gegevensverwerking

  In onze opdracht zal Google deze informatie gebruiken om uw bezoek aan deze internetpagina te evalueren, rapporten over de websiteactiviteiten samen te stellen en verdere met het website- en internetgebruik verbonden diensten aan ons te leveren. Het in het kader van Google Analytics door uw browser doorgegeven IP-adres wordt niet met andere gegevens van Google LLC samengebracht.

 • Bewaartermijn

  Google zal de voor de beschikbaarstelling van de voor webtracking relevante gegevens zolang opslaan als nodig is om de bestelde webservice te leveren. De verzameling en opslag van gegevens vindt geanonimiseerd plaats. Voor zover er toch een persoonsgerelateerd verband mocht bestaan, worden de gegevens onmiddellijk gewist voor zover deze niet onder een wettelijke bewaarplicht vallen. In ieder geval vindt het wissen plaats nadat de bewaarplicht is afgelopen.

 • Recht van bezwaar en recht op verwijdering

  U kunt de registratie en de doorgifte van persoonsgegevens aan Google (in het bijzonder van uw IP-adres) alsmede de verwerking van deze gegevens door Google voorkomen door de uitvoering van script-code in uw browser te deactiveren, een scriptblocker in uw browser te installeren (die vindt u bijvoorbeeld op www.noscript.net of www.ghostery.com ) of de „Do Not Track“-instelling van uw browser te activeren. U kunt bovendien ook nog de registratie van de door het cookie van Google aangemaakte en aan uw gebruik van de website gerelateerde gegevens (inclusief uw IP-adres) aan Google alsmede de verwerking van deze gegevens door Google voorkomen door de via de volgende link (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl ) beschikbare browserplug-in te downloaden en te installeren. De veiligheidsgerelateerde en privacyrechtelijke grondbeginselen van Google Analytics vindt u op: http://www.google.com/intl/de/analytics/learn/privacy.html


6. Inbedding van externe webservices en verwerking van gegevens buiten de EU

Op onze internetpagina maken wij gebruik van actieve Java-Script-content van externe aanbieders, zogenaamde webservices. Door het oproepen van onze internetpagina krijgen deze externe aanbieders eventueel persoonsgerelateerde informatie over uw bezoek aan onze internetpagina. Hierbij is eventueel de verwerking van gegevens buiten de EU mogelijk. U kunt dit voorkomen, door een Java-Script-blocker zoals bijvoorbeeld de browserplug-in 'NoScript' te installeren (www.noscript.net ) of Javascript in uw browser te deactiveren. Hierdoor kunnen op internetpagina’s die u bezoekt echter wel functiebeperkingen optreden. Wij gebruiken de volgende externe webservices:

 • CloudFlare

  Op onze webpagina wordt een webservice van de firma CloudFlare Inc., 101 Townsend St, 94107 San Francisco (hierna: CloudFlare) erachteraan geladen. Wij gebruiken deze gegevens, om de volle functionaliteit van onze webpagina te waarborgen. In dit verband zal uw browser evt. persoonsgegevens naar CloudFlare versturen. De wettelijke basis voor de gegevensverwerking is Artikel 6 lid1 letter f AGV. Het gerechtvaardigde belang bestaat uit een foutloos functioneren van de internetpagina. CloudFlare heeft zich in het kader van het EU-US-Privacy-Shield-verdrag zelf gecertificeerd (zie. https://www.privacyshield.gov/list ). Het wissen van de gegevens vindt plaats, zodra het doeleinde van hun verzameling bereikt is. Verdere informatie over de handling van de verzonden gegevens vindt u in de privacybeschermingsverklaring van CloudFlare: https://www.cloudflare.com/security-policy/?utm_referrer=https://www.google.de/ . U kunt de verzameling alsmede de verwerking van uw gegevens door CloudFlare voorkomen, door de uitvoering van Script-code in uw browser te deactiveren of een Script-blocker in uw browser te installeren (deze vindt u bijv. via www.noscript.net of www.ghostery.com ).

 • Google

  Op onze webpagina wordt een webservice van de firma Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, 4 Dublin, Irland (hierna: Google) erachteraan geladen. Wij gebruiken deze gegevens, om de volledige functionaliteit van onze webpagina te waarborgen. In dit verband zal uw browser evt. persoonsgegevens naar Google versturen. De wettelijke basis voor de gegevensverwerking is Art. 6 lid.1 letter f AGV. Het gerechtvaardigde belang bestaat uit een foutloos functioneren van de internetpagina. Google heeft zich in het kader van het EU-US-Privacy-Shield-verdrag zelf gecertificeerd (zie https://www.privacyshield.gov/list ). Het wissen van de gegevens vindt plaats, zodra het doeleinde van hun verzameling bereikt is. Verdere informatie over de handling van de verzonden gegevens vindt u in de privacybeschermingsverklaring van Google: https://policies.google.com/privacy?hl=nl. U kunt de verzameling alsmede de verwerking van uw gegevens door Google voorkomen, door de uitvoering van Script-code in uw browser te deactiveren of een Script-blocker in uw browser te installeren (deze vindt u bijv. via www.noscript.net of www.ghostery.com ).

 • Google Apis

  Op onze webpagina wordt een webservice van de firma Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, 4 Dublin, Irland (hierna aangeduid als: Google-Apis) geladen. Wij gebruiken deze gegevens om de volledige functionaliteit van onze webpagina te waarborgen. In dit verband zal uw browser eventueel persoonsgegevens naar Google-Apis doorsturen. De wettelijke basis voor de gegevensverwerking is art. 6 lid 1 letter f AVG (gerechtvaardigd belang). Het gerechtvaardigde belang bestaat uit een foutloos functioneren van de internetpagina. Google-Apis heeft zich in het kader van het EU-US-Privacy-Shield-verdrag zelf gecertificeerd (vergelijk https://www.privacyshield.gov/list). Het wissen van de gegevens vindt plaats zodra het doeleinde van de verzameling ervan is bereikt. Verdere informatie over de verwerking van de overgedragen gegevens vindt u in de verklaring omtrent de bescherming van gegevens tegen misbruik van Google-Apis: https://policies.google.com/privacy?hl=nl. U kunt de vastlegging alsmede de verwerking van uw gegevens door Google-Apis voorkomen door de uitvoering van scriptcode in uw browser te deactiveren of een scriptblocker in uw browser te installeren (deze vindt u bijvoorbeeld op www.noscript.net of www.ghostery.com).

 • gstatic

  Op onze webpagina wordt een webservice van de firma Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, 4 Dublin, Irland (hierna: gstatic) erachteraan geladen. Wij gebruiken deze gegevens, om de volledige functionaliteit van onze webpagina te waarborgen. In dit verband zal uw browser evt. persoonsgegevens naar Google versturen. De wettelijke basis voor de gegevensverwerking is Art. 6 lid.1 letter f AGV. Het gerechtvaardigde belang bestaat uit een foutloos functioneren van de internetpagina. gstatic heeft zich in het kader van het EU-US-Privacy-Shield-verdrag zelf gecertificeerd (zie https://www.privacyshield.gov/list ). Het wissen van de gegevens vindt plaats, zodra het doeleinde van hun verzameling bereikt is. Verdere informatie over de handling van de verzonden gegevens vindt u in de privacybeschermingsverklaring van gstatic: https://policies.google.com/privacy?hl=nl. U kunt de verzameling alsmede de verwerking van uw gegevens door Google voorkomen, door de uitvoering van Script-code in uw browser te deactiveren of een Script-blocker in uw browser te installeren (deze vindt u bijv. via www.noscript.net of www.ghostery.com ).

 • Twitter Advertising

  Op onze webpagina wordt een webservice van de firma Twitter International Company, One Cumberland Place, Fenian Street, D02 AX07 Dublin 2 (hierna: Twitter Advertising) erachteraan geladen. Wij gebruiken deze gegevens, om de volledige functionaliteit van onze webpagina te waarborgen. In dit verband zal uw browser evt. persoonsgegevens naar Twitter Advertising versturen. De wettelijke basis voor de gegevensverwerking is Art. 6 lid.1 letter f AGV. Het gerechtvaardigde belang bestaat uit een foutloos functioneren van de internetpagina. Het wissen van de gegevens vindt plaats, zodra het doeleinde van hun verzameling bereikt is. Verdere informatie over de handling van de verzonden gegevens vindt u in de privacybeschermingsverklaring van Twitter Advertising: https://twitter.com/en/privacy . U kunt de verzameling alsmede de verwerking van uw gegevens door Twitter Advertising voorkomen, door de uitvoering van Script-code in uw browser te deactiveren of een Script-blocker in uw browser te installeren (deze vindt u bijv. via www.noscript.net of www.ghostery.com)

 • Doubleclick

  Op onze webpagina wordt een webservice van de firma Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, 4 Dublin, Irland (hierna aangeduid als: Doubleclick) geladen. Wij gebruiken deze gegevens om de volledige functionaliteit van onze webpagina te waarborgen. In dit verband zal uw browser eventueel persoonsgegevens naar Doubleclick doorsturen. De wettelijke basis voor de gegevensverwerking is art. 6 lid 1 letter f AVG (gerechtvaardigd belang). Het gerechtvaardigde belang bestaat uit een foutloos functioneren van de internetpagina. Doubleclick heeft zich in het kader van het EU-US-Privacy-Shield-verdrag zelf gecertificeerd (vergelijk https://www.privacyshield.gov/list ) . Het wissen van de gegevens vindt plaats zodra het doeleinde van de verzameling ervan is bereikt. Verdere informatie over de verwerking van de overgedragen gegevens vindt u in de verklaring omtrent de bescherming van gegevens tegen misbruik van Doubleclick: https://policies.google.com/privacy?hl=nl. U kunt de vastlegging alsmede de verwerking van uw gegevens door Doubleclick voorkomen door de uitvoering van scriptcode in uw browser te deactiveren of een scriptblocker in uw browser te installeren (deze vindt u bijvoorbeeld op www.noscript.net of www.ghostery.com ).

 • Knightlab.com

  Op onze webpagina wordt een webservice van de firma Northwestern University Knight Lab, 1845 Sheridan Road, 60208 Evanston (hierna: Knightlab.com) er achteraan geladen. Als u in uw browser Java-Script activeert en geen Java-Script-blocker geïnstalleerd heeft, zal uw browser evt. persoonsgegevens naar: Knightlab.com versturen. Verdere informatie over de handling van de verzonden gegevens vindt u in de privacybeschermingsverklaring van Knightlab.com: Geen privacybeschermingsverklaring. U kunt de verzameling alsmede de verwerking van uw gegevens door Knightlab.com voorkomen, door de uitvoering van Script-code in uw browser te deactiveren of een Script-blocker in uw browser te installeren (deze vindt u bijv. op www.noscript.net of www.ghostery.com).

 • GA Audience

  Op onze webpagina wordt een webservice van de firma Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, 4 Dublin, Irland (hierna: GA Audience) erachteraan geladen. Wij gebruiken deze gegevens om de volledige functionaliteit van onze webpagina te waarborgen. In dit verband stuurt uw browser evt. persoonsgegevens naar GA Audience. De wettelijke basis voor de gegevensverwerking is art. 6 lid1 letter f AVG. Het gerechtvaardigde belang bestaat uit een foutloos functioneren van de internetpagina. GA Audience heeft zich in het kader van het EU-US-Privacy-Shield-verdrag zelf gecertificeerd (vergelijk https://www.privacyshield.gov/list ). De verwijdering van de data vindt plaats, zodra het doeleinde van de datavergaring is bereikt. Verdere informatie over de handling van de overgedragen gegevens vindt u in de verklaring omtrent de bescherming van natuurlijke personen tegen misbruik van gegevens van GA Audience: https://policies.google.com/privacy?hl=nl. U kunt de vastlegging en de verwerking van uw gegevens door GA Audience voorkomen, door de uitvoering van scriptcode in uw browser te deactiveren of een scriptblocker in uw browser te installeren (deze vindt u bijvoorbeeld op www.noscript.net of www.ghostery.com ).


7. Kennisgeving over het gebruik van cookies

 • Omvang van de verwerking van persoonsgegevens

  Op verschillende pagina’s gebruiken wij cookies, om het gebruik van bepaalde functies van onze website mogelijk te maken. Bij de zogenaamde 'cookies' gaat het om kleine tekstbestanden die uw browser op uw computer kan achterlaten. Deze tekstbestanden bevatten een karakteristieke tekenreeks die een eenduidige identificatie van uw browser bij het openen van onze website mogelijk maakt. Het proces van het achterlaten van een cookiebestand wordt ook wel 'een cookie plaatsen' genoemd.

 • Wettelijke basis voor de verwerking van persoonsgegevens

  Art. 6 lid1 letter f AVG (gerechtvaardigd belang). Ons gerechtvaardigd belang bestaat uit de verkrijging en het behouden van de volledige functionaliteit van onze internetpagina, de verbetering van de operabiliteit ervan alsmede het mogelijk maken van een individugerichter klantencontact. Voor ons is identificatie van individuele sitebezoekers met behulp van de cookietechnologie alleen mogelijk wanneer de sitebezoeker ons vooraf op basis van een afzonderlijke toestemming de desbetreffende gegevens heeft verstrekt.

 • Doel van de gegevensverwerking

  De cookies worden door onze website geplaatst om de volle functionaliteit van onze internetpagina te verkrijgen en te behouden en de operabiliteit te verbeteren. Daarenboven maakt de cookietechnologie het ons mogelijk om individuele bezoekers via pseudoniemen, bijvoorbeeld een individuele willekeurige ID, te herkennen, zodat wij de mogelijkheid hebben om gepersonaliseerde producten en diensten aan te bieden.

 • Bewaartermijn

  De opslag van onze cookies vindt plaats tot het moment van wissen in uw browser of, wanneer het om een sessiecookie gaat, tot de sessie is afgelopen.

 • Recht van bezwaar en recht op verwijdering

  U kunt uw browser zelf naar uw eigen wensen zo instellen dat u het plaatsen van cookies in het algemeen verhindert enhierover alleen op de hoogte gesteld wordt, dat u van geval tot geval over de acceptatie van cookies beslist: of dat u de plaatsing van cookies principieel accepteert. Cookies kunnen voor verschillende doeleinden worden ingezet, bijv. om te zien dat uw pc al eens eerder verbinding met onze internetpagina heeft gemaakt (permanente cookies) of om de laatst bekeken aanbiedingen op te slaan (sessiecookies). Wij gebruiken cookies, om u een hogere mate aan gebruikerscomfort te bieden. Om onze comfortfuncties te gebruiken, raden wij u aan de plaatsing van cookies voor onze internetpagina toe te staan.

  Het recht van bezwaar en het recht op verwijdering richten zich verder naar de hieronder in deze verklaring omtrent de bescherming van gegevens tegen misbruik geschetste algemene regelingen met betrekking tot het privacyrechtelijke recht van bezwaar en recht op verwijdering.


8. Gegevensbeveiliging en bescherming van de burger tegen misbruik van gegevens, communicatie per e-mail

Uw persoonsgegevens worden door middel van technische en organisatorische maatregelen zo bij de verzameling, opslag en verwerking beschermd, dat zij voor derden niet toegankelijk zijn. Bij een onversleutelde communicatie per e-mail kan de volledige gegevensveiligheid tijdens de communicatie naar onze IT-systemen niet door ons worden gegarandeerd, zodat wij in geval van gegevens die een hoge mate van geheimhouding behoeven een versleutelde communicatie of briefpost aanbevelen.


9. Herroeping van toestemmingen – informatie- en wijzigingsverzoeken – verwijdering en blokkering van gegevens

U heeft eenmaal per jaar het recht op kosteloze inlichtingen over uw opgeslagen gegevens alsmede te allen tijde op rectificatie, blokkering of het wissen van uw gegevens. Uw gegevens worden door ons op uw eerste verzoek gewist, indien er geen wettelijke regelingen zijn die dit in de weg staan. U kunt een toestemming die u aan ons heeft verleend om uw persoonlijke gegevens te gebruiken dus te allen tijde herroepen. Informatie-, verwijderings- en rectificatieverzoeken met betrekking tot uw gegevens en ook suggesties kunt u te allen tijde sturen aan het volgende adres:

HASE Kaminofenbau GmbH
Niederkircher Straße 14
54294 Trier

E-Mail: info@hase.de
Tel.: +49 (0) 651 82 69-0
Fax: +49 (0) 651 82 69-118


10. Recht op de overdraagbaarheid van gegevens

U heeft er recht op, dat wij u de uw persoon betreffende gegevens die u aan ons verstuurd heeft, in een gestructureerd, gangbaar en machinaal leesbaar format ter beschikking stellen. U kunt van ons bovendien verlangen, dat wij deze gegevens op uw eerste aanwijzing hiertoe aan een derde sturen, voor zover de verwerking op een instemming conform Artikel 6 lid 1 letter a AGV of Artikel 9 lid 2 letter a AGV of op een overeenkomst conform Artikel 6 lid 1 letter b AGV berust en de verwerking door ons in het kader van een geautomatiseerde dataverwerking plaatsvindt. Bij de uitoefening van dit recht op overdraagbaarheid van gegevens heeft u voorts het recht om te bewerkstelligen dat de u betreffende persoonsgegevens direct van de ene verantwoordelijke persoon naar een andere verantwoordelijke persoon worden verstuurd, voor zover dit technisch realiseerbaar is. Vrijheden en rechten van andere personen mogen hierdoor niet negatief worden beïnvloed. Het recht op de overdraagbaarheid van gegevens geldt niet voor een verwerking van persoonsgegevens die vereist is voor de uitvoering van een taak die in het publieke belang is of die plaatsvindt in het kader van uitoefening van openbare macht waarmee de verantwoordelijke persoon werd belast.


11. Recht om klachten in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit conform art. 77 I AVG

Voor zover u het vermoeden heeft dat uw gegevens op onze pagina in strijd met de wet worden verwerkt, kunt u natuurlijk te allen tijde om opheldering verzoeken. Onafhankelijk daarvan staat u de mogelijkheid ter beschikking om u tot de toezichthoudende autoriteit te wenden. Het recht om klachten in te dienen geldt voor u in de EU-lidstaat van uw vaste woon- of verblijfplaats, van uw werkplek en/of van de plaats waar de vermoedelijke overtreding plaatsvond, d.w.z. u kunt de toezichthoudende autoriteit waartoe u zich wendt op de bovengenoemde plaatsen kiezen. De toezichthoudende autoriteit bij wie de klacht is ingediend, stelt u vervolgens op de hoogte over de stand van zaken en de resultaten van uw verzoek, inclusief de mogelijkheid van het rechtsmiddel een procedure in te stellen conform art. 78 AVG.

Opgesteld door:
© IT-Recht-Kanzlei DURY – www.dury.de