Privacyverklaring

1. Inleiding

Met de volgende informatie willen wij u als 'betrokkene' een overzicht geven van de verwerking van uw persoonsgegevens door ons en uw rechten op grond van de privacywetgeving. Het gebruik van onze website is in principe mogelijk zonder het invoeren van persoonsgegevens. Als u echter gebruik wilt maken van speciale diensten van onze onderneming via onze website, kan de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk worden. Als de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk is en er geen wettelijke basis is voor een dergelijke verwerking, vragen wij u over het algemeen om toestemming.

 

De verwerking van persoonsgegevens, zoals uw naam, adres of e-mailadres, vindt altijd plaats in overeenstemming met de Verordening Gegevensbescherming (AVG) en in overeenstemming met de landspecifieke bepalingen inzake gegevensbescherming die gelden voor "Hase Kaminofenbau GmbH". Met dit privacybeleid willen wij u informeren over de reikwijdte en het doel van de persoonsgegevens die door ons worden verzameld, gebruikt en verwerkt.

 

Als verantwoordelijke voor de verwerking hebben we talrijke technische en organisatorische maatregelen getroffen om de persoonsgegevens die via deze website worden verwerkt zo goed mogelijk te beschermen. Toch kunnen gegevensoverdrachten via internet altijd gaten in de beveiliging vertonen, zodat absolute bescherming niet kan worden gegarandeerd. Daarom staat het u ook vrij om persoonsgegevens op een andere manier aan ons te verstrekken, bijvoorbeeld per telefoon of per post.

 

Ook u kunt eenvoudige en gemakkelijk te implementeren maatregelen nemen om uzelf te beschermen tegen ongeautoriseerde toegang tot uw gegevens door derden. Daarom willen we u graag wat informatie geven over de veilige omgang met uw gegevens:

 • Bescherm uw account (login, gebruikers- of klantenaccount) en uw IT-systeem (computer, laptop, tablet of mobiel apparaat) met sterke wachtwoorden.
 • Alleen u mag toegang hebben tot de wachtwoorden.
 • Zorg ervoor dat u uw wachtwoorden altijd slechts voor één account gebruikt (login, gebruikers- of klantenaccount).
 • Gebruik geen wachtwoord voor verschillende websites, toepassingen of online diensten.
 • Vooral wanneer u gebruik maakt van openbaar toegankelijke IT-systemen of IT-systemen die met anderen worden gedeeld, geldt het volgende: het is noodzakelijk dat u uitlogt na elke keer dat u inlogt op een website, een applicatie of een online service.

 

Wachtwoorden moeten uit minimaal 12 tekens bestaan en zo worden gekozen dat ze niet gemakkelijk te raden zijn. Daarom mogen ze geen gewone woorden uit het dagelijks leven, de eigen naam of namen van familieleden bevatten, maar hoofdletters en kleine letters, cijfers en speciale tekens.


2. Verantwoordelijke

De verantwoordelijke in de zin van de AVG is:

HASE Kaminofenbau GmbH
Christian Krebs
Niederkircher Straße 14
54294 Trier
Duitsland

Vertegenwoordiger van de verantwoordelijke: zie sectie 3


3. Functionaris voor gegevensbescherming

U kunt de functionaris voor gegevensbescherming als volgt bereiken:

TÜV SÜD Akademie GmbH 
Westendstraße 160 
80339 München 
E-Mail: datenschutz@hase.de

U kunt op elk moment rechtstreeks contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming met alle vragen en suggesties over gegevensbescherming.

 


4. Begripsbepalingen

De privacyverklaring is gebaseerd op de termen die worden gebruikt in de Europese richtlijn en de wetgever bij het uitvaardigen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Onze privacyverklaring moet gemakkelijk leesbaar en begrijpelijk zijn, zowel voor het publiek als voor onze klanten en zakenpartners. Om dit te garanderen, willen we vooraf de gebruikte termen uitleggen.

 

In deze privacyverklaring gebruiken wij onder andere de volgende begrippen:

 

1. Persoonsgegevens

Persoonsgegevens zijn alle gegevens die betrekking hebben op een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Als identificeerbaar wordt een natuurlijke persoon beschouwd, die direct of indirect, in het bijzonder door toewijzing aan een identificatiemiddel zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online-identificatiemiddel of één of meer bijzondere kenmerken die de fysieke, fysiologische, genetische, psychologische, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon tot uitdrukking brengen, kan worden geïdentificeerd.

2. Betrokkene

De betrokkene is een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon van wie de persoonsgegevens worden verwerkt door de verantwoordelijke voor de verwerking (ons bedrijf).

3. Verwerking

Verwerking is elke handeling of reeks handelingen, verricht met of zonder behulp van geautomatiseerde procedures in verband met persoonsgegevens, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, sorteren, opslaan, bijwerken of wijzigen, uitlezen, opvragen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiding of een andere vorm van verstrekking, afstemmen, met elkaar in verband brengen, beperken, wissen of vernietigen.

4. Beperking van de verwerking

De beperking van de verwerking is het markeren van opgeslagen persoonsgegevens met het doel de toekomstige verwerking ervan te beperken.

5. Profilering

Onder "profilering" wordt verstaan elke vorm van geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens in de vorm van het gebruik van dergelijke persoonsgegevens voor de evaluatie van bepaalde aspecten van de persoonlijkheid van een natuurlijke persoon, met name voor de analyse of voorspelling van aspecten in verband met de arbeidsprestatie, de economische situatie, de gezondheid, persoonlijke voorkeuren, interesses, betrouwbaarheid, gedrag, locatie of verhuizing van die natuurlijke persoon.

6. Pseudonimisering

Pseudonimisering is de verwerking van persoonsgegevens op een zodanige wijze, dat de persoonsgegevens niet langer zonder het gebruik van aanvullende informatie aan een specifieke betrokkene kunnen worden toegewezen, indien deze aanvullende informatie afzonderlijk wordt bewaard en onderworpen is aan technische en organisatorische maatregelen die waarborgen dat de persoonsgegevens niet aan een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon worden toegewezen.

7. Verwerker

De verwerker is een natuurlijke of rechtspersoon, autoriteit, instelling of een ander lichaam die namens de verantwoordelijke voor de verwerking, persoonsgegevens verwerkt.

8. Ontvanger

De ontvanger is een natuurlijke of rechtspersoon, autoriteit, instelling of een ander lichaam aan wie persoonsgegevens worden verstrekt, ongeacht of deze al dan niet een derde partij is. Autoriteiten die in het kader van een bepaald onderzoeksmandaat op grond van het recht van de Unie of het recht van de lidstaten die persoonsgegevens kunnen ontvangen, worden evenwel niet als ontvangers beschouwd.

9. Derde

Een derde persoon is een natuurlijke of rechtspersoon, autoriteit, instelling of een ander lichaam, niet zijnde de betrokkene, de verantwoordelijke, de opdrachtverwerker en de personen die onder de rechtstreekse verantwoordelijkheid van de verantwoordelijke of de opdrachtverwerker bevoegd zijn om de persoonsgegevens te verwerken.

10. Toestemming

Toestemming betekent elke uit vrije wil gegeven en geïnformeerde wilsuiting van de betrokkene in de vorm van een verklaring of een andere ondubbelzinnige bevestigende handeling waarmee de betrokkene aangeeft in te stemmen met de verwerking van hem of haar betreffende persoonsgegevens.


5. Rechtsgrondslag van de verwerking

Art. 6 lid 1 a) AVG (in combinatie met § 25 lid 1 TTDSG) dient ons bedrijf als rechtsgrondslag voor verwerkingsactiviteiten waarbij we toestemming verkrijgen voor een specifiek verwerkingsdoel.

 

Als de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij u partij bent, zoals bijvoorbeeld het geval is bij verwerkingen die noodzakelijk zijn voor de levering van goederen of de levering van een andere dienst of tegenprestatie, is de verwerking gebaseerd op Art. lid 1 b) AVG. Hetzelfde geldt voor verwerkingen die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van precontractuele maatregelen, bijvoorbeeld in het geval van vragen over onze producten of diensten.

 

Als ons bedrijf is onderworpen aan een wettelijke verplichting waardoor de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk wordt, zoals voor het voldoen aan belastingverplichtingen, is de verwerking gebaseerd op Art. 6, lid 1 c) AVG.

 

In uitzonderlijke gevallen kan de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk zijn om de vitale belangen van de betrokkene of van een andere natuurlijke persoon te beschermen. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn als een bezoeker in ons bedrijf gewond raakt en dan zijn naam, leeftijd, gegevens van zijn ziektekostenverzekering of andere vitale informatie moet worden doorgegeven aan een arts, ziekenhuis of andere derden. Dan wordt de verwerking gebaseerd op Art. 6, lid 1 d) AVG.

 

Uiteindelijk kunnen verwerkingen worden gebaseerd op Art. 6, lid 1 f) AVG. Verwerkingen die niet onder een van de bovengenoemde rechtsgrondslagen vallen, zijn op deze rechtsgrondslag gebaseerd indien de verwerking noodzakelijk is ter bescherming van een rechtmatig belang van ons bedrijf of van een derde, mits de belangen, fundamentele rechten en vrijheden van de betrokkene niet prevaleren. Dergelijke verwerkingsprocedures zijn ons met name toegestaan, omdat ze specifiek zijn genoemd door de Europese wetgever. In dit verband was hij van mening dat een legitiem belang kon worden verondersteld als u een klant van ons bedrijf bent (overweging 47, zin 2 van de AVG).

 

Ons aanbod is voornamelijk gericht op volwassenen. Personen jonger dan 16 jaar mogen geen persoonsgegevens aan ons doorgeven zonder toestemming van hun ouders of wettelijke voogden. Wij vragen geen persoonsgegevens van kinderen en jongeren, verzamelen deze niet en geven deze niet door aan derden.


6. Techniek

6.1 SSL/TLS-encryptie

Deze site maakt gebruik van SSL- of TLS-encryptie om de veiligheid van de gegevensverwerking te garanderen en de overdracht van vertrouwelijke inhoud te beschermen, zoals bestellingen, aanmeldingsgegevens of contactaanvragen die u naar ons als operator stuurt. U kunt een versleutelde verbinding herkennen aan het feit dat er een "https://" in plaats van een "http://" in de adresregel van de browser staat en aan het slotsymbool in uw browserbalk.

 

Wij gebruiken deze technologie om uw verzonden gegevens te beschermen.

 

6.2 Gegevensverzameling bij het bezoeken van de website

Als u onze website alleen voor informatieve doeleinden gebruikt, d.w.z. als u zich niet registreert of op een andere manier informatie naar ons verzendt, verzamelen we alleen gegevens die uw browser naar onze server verzendt (in zogenaamde "server logfiles"). Onze website verzamelt een reeks algemene gegevens en informatie telkens wanneer u of een geautomatiseerd systeem een pagina opent. Deze algemene gegevens en informatie worden opgeslagen in de logbestanden van de server. Het volgende kan worden opgeslagen

 

1. gebruikte browsertypes en -versies,

2. het besturingssysteem dat wordt gebruikt door het toegangssysteem,

3. de website vanwaar een toegangssysteem op onze website terechtkomt (de zogenaamde verwijzer),

4. de subwebsites die toegankelijk zijn via een toegangssysteem op onze website,

5. de datum en het tijdstip van toegang tot de website,

6. een verkort internetprotocoladres (anoniem IP-adres) en,

7. de internetserviceprovider van het toegangssysteem.

 

Wanneer we deze algemene gegevens en informatie gebruiken, trekken we geen conclusies over uw persoon. Deze informatie is nodig om:

 

1. de inhoud van onze website correct weer te geven,

2. de inhoud van onze website en de reclame ervoor te optimaliseren,

3. de blijvende bruikbaarheid van onze IT-systemen en de technologie van onze website te garanderen, en

4. wetshandhavingsinstanties te voorzien van de informatie die nodig is voor vervolging in het geval van een cyberaanval.

 

Daarom worden de verzamelde gegevens en informatie door ons enerzijds statistisch geëvalueerd en anderzijds geëvalueerd met als doel de gegevensbescherming en gegevensbeveiliging van onze onderneming te verhogen, om uiteindelijk een optimaal beschermingsniveau te garanderen voor de persoonsgegevens die wij verwerken. De anonieme gegevens van de logbestanden van de server worden gescheiden opgeslagen van alle persoonsgegevens die door een betrokkene zijn verstrekt.

 

De rechtsgrondslag voor de gegevensverwerking is Art. 6 lid 1 f) AVG. Ons rechtmatige belang volgt uit de bovenstaande doelen voor gegevensverzameling.

 

6.3 Hosting door Hetzner

Wij hosten onze website bij Hetzner Online GmbH, Industriestr. 25, 91710 Gunzenhausen (hierna Hetzner genoemd).

 

Wanneer u onze website bezoekt, worden uw persoonsgegevens (bijv. IP-adressen in logbestanden) verwerkt op de servers van Hetzner.

 

Het gebruik van Hetzner vindt plaats op basis van Art. 6 lid 1 f) AVG. We hebben er een legitiem belang bij dat onze website zo betrouwbaar mogelijk wordt gepresenteerd en beschikbaar wordt gesteld en dat deze veilig is.

 

We hebben een contract voor orderverwerking (AVV) volgens Art. 28 AVG gesloten met Hetzner. Dit is een contract dat vereist is door de wet op de gegevensbescherming en dat garandeert dat Hetzner de persoonsgegevens van onze websitebezoekers alleen verwerkt in overeenstemming met onze instructies en in overeenstemming met de AVG.

 

Meer informatie over het privacybeleid van Hetzner vindt u op: https://www.hetzner.com/de/rechtliches/datenschutz

 


7. Cookies

7.1 Algemene informatie over cookies

Cookies zijn kleine bestanden die automatisch worden aangemaakt door uw browser en opgeslagen op uw IT-systeem (laptop, tablet, smartphone of vergelijkbaar) wanneer u onze site bezoekt.

 

In de cookie wordt informatie opgeslagen die in elk geval voortvloeit uit de context van het specifieke eindapparaat dat wordt gebruikt. Dit betekent echter niet dat wij rechtstreeks uw identiteit kunnen achterhalen.

 

Het gebruik van cookies dient om het gebruik van ons aanbod voor u aangenamer te maken. We gebruiken zogenaamde sessiecookies om te herkennen dat u al eerder afzonderlijke pagina's van onze website hebt bezocht. Deze worden automatisch verwijderd na het verlaten van onze pagina.

 

Om de gebruikersvriendelijkheid te verbeteren gebruiken we bovendien tijdelijke cookies die gedurende een bepaalde periode op uw apparaat worden opgeslagen. Als u onze site opnieuw bezoekt om onze diensten te gebruiken, wordt automatisch herkend dat u al eerder bij ons bent geweest en welke gegevens en instellingen u hebt ingevoerd, zodat u deze niet opnieuw hoeft in te voeren.

 

Anderzijds gebruiken we cookies om het gebruik van onze website statistisch te registreren en om ons aanbod voor u te evalueren met het oog op optimalisatie. Met deze cookies kunnen we bij een volgend bezoek aan onze website automatisch herkennen dat u onze website al eerder hebt bezocht. De cookies die op deze manier worden ingesteld, worden na een bepaalde periode automatisch verwijderd. De respectieve opslagperiode van de cookies kan worden gevonden in de instellingen van het gebruikte toestemmingshulpmiddel.

 

7.2 Rechtsgrondslag voor het gebruik van cookies

De gegevens die worden verwerkt door de cookies, die nodig zijn voor de goede werking van de website, zijn dus noodzakelijk om onze legitieme belangen en die van derden te beschermen in overeenstemming met Art. 6, lid 1 f) AVG vereist.

 

Voor alle andere cookies geldt dat u via onze opt-in-cookiebanner uw toestemming hiervoor in de zin van Art. 6, lid 1 a) AVG hebben ingediend.

 

7.3 Usercentrics (Consent Management Tool)

Wij gebruiken de consent management-tool "Usercentrics" van Usercentrics GmbH, Sendlinger Str. 7, 80331 München, Duitsland. Met deze service kunnen we de toestemming van de websitegebruikers voor de gegevensverwerking verkrijgen en beheren.

 

Usercentrics verzamelt gegevens die worden gegenereerd door eindgebruikers die onze website gebruiken. Als een eindgebruiker toestemming geeft, worden de volgende gegevens automatisch geregistreerd bij Usercentrics:

 

 • Browserinformatie.
 • Datum en tijdstip van toegang.
 • Apparaatinformatie.
 • De URL van de bezochte pagina.
 • Geografische locatie.
 • Paginapad van de website.
 • De toestemmingsstatus van de eindgebruiker, die dient als bewijs van toestemming.

De toestemmingsstatus wordt ook opgeslagen in de browser van de eindgebruiker, zodat de website de toestemming van de eindgebruiker automatisch kan lezen en naleven in alle volgende pagina-aanvragen en toekomstige sessies van eindgebruikers gedurende maximaal 12 maanden. De toestemmingsgegevens (toestemming en intrekking van toestemming) worden gedurende drie jaar opgeslagen. De bewaartermijn komt overeen met de reguliere verjaringstermijn volgens § 195 BGB. De gegevens worden dan onmiddellijk verwijderd of op verzoek in de vorm van een gegevensexport aan de verantwoordelijke persoon doorgegeven.

 

De functionaliteit van de website is niet gegarandeerd zonder de beschreven verwerking. Er is geen mogelijkheid voor de gebruiker om bezwaar te maken, zolang de wettelijke verplichting bestaat om toestemming van de gebruiker te verkrijgen voor bepaalde gegevensverwerkingsprocessen (Art. 7 lid 1, 6, lid 1, zin 1, sub c van de AVG

 

Usercentrics is ontvanger van uw persoonsgegevens en treedt voor ons op als verwerker.

 

Gedetailleerde informatie over het gebruik van Usercentrics vindt u op: https://https://usercentrics.com/privacy-policy/.

 


8. Inhoud van onze website

8.1 Gegevensverwerking voor orderverwerking

De door ons verzamelde persoonsgegevens worden in het kader van de uitvoering van de overeenkomst doorgegeven aan de transportonderneming die met de levering is belast, voor zover dit voor de levering van de goederen noodzakelijk is. Wij geven uw betalingsgegevens door aan de in opdracht gegeven kredietinstelling in het kader van de betalingsverwerking, voor zover dit noodzakelijk is voor de betalingsverwerking. Als betalingsdienstaanbieders worden gebruikt, informeren wij u daar hieronder expliciet over. De rechtsgrondslag voor de overdracht van de gegevens is Art. 6 lid 1 b) AVG.

 

8.2 Gegevensverwerking voor identiteitscontrole

Voor zover nodig controleren wij uw identiteit op basis van de rechtsgrondslag van Artikel 6, lid 1, onder b) en f) van de AVG met behulp van informatie van dienstverleners. De toestemming om dit te doen vloeit voort uit de bescherming van uw identiteit en het voorkomen van pogingen tot fraude op onze kosten. De omstandigheid en het resultaat van ons onderzoek worden toegevoegd aan uw klantenaccount of uw gastaccount voor de duur van de contractuele relatie.

 

8.3 Contact opnemen/contactformulier

In het kader van het contact met ons (bijvoorbeeld via het contactformulier of e-mail) worden persoonsgegevens verzameld. Welke gegevens worden verzameld in het geval van het gebruik van een contactformulier is te zien op het betreffende contactformulier. Deze gegevens worden uitsluitend opgeslagen en gebruikt om uw vraag te beantwoorden of om contact met u op te nemen en de bijbehorende technische administratie uit te voeren. De rechtsgrondslag voor de verwerking van de gegevens is ons legitieme belang bij het beantwoorden van uw verzoek in overeenstemming met Art. 6 lid 1 f) AVG. Als uw contact is gericht op het sluiten van een contract, is de aanvullende rechtsgrondslag voor de verwerking Art. 6 lid 1 b) AVG. Uw gegevens worden verwijderd nadat uw verzoek is verwerkt. Dit is het geval als de omstandigheden erop wijzen dat de zaak in kwestie definitief is opgehelderd en de verwijdering niet in strijd is met wettelijke verplichtingen om gegevens te bewaren.

 

8.4 Sollicitatiebeheer/vacaturebeurs

Wij verzamelen en verwerken de persoonsgegevens van sollicitanten met het oog op de afhandeling van de sollicitatieprocedure. De verwerking kan ook elektronisch worden uitgevoerd. Dit is met name het geval als een sollicitant de relevante aanvraagdocumenten elektronisch bij ons indient, bijvoorbeeld per e-mail of via een webformulier op de website. Als we een arbeids- of dienstenovereenkomst sluiten met een sollicitant, worden de doorgegeven gegevens opgeslagen om de arbeidsrelatie te verwerken in overeenstemming met de wettelijke bepalingen. Als we geen contract sluiten met de sollicitant, worden de sollicitatiedocumenten automatisch verwijderd twee maanden na kennisgeving van de afwijzingsbeslissing, op voorwaarde dat geen andere gerechtvaardigde belangen van onze kant zich verzetten tegen verwijdering. Een ander rechtmatig belang in deze zin is bijvoorbeeld de bewijslast in een procedure op grond van de Algemene Wet gelijke behandeling (AWGB).

 

De rechtsgrondslag voor de verwerking van uw gegevens is Art. 88 AVG in combinatie met § 26 lid 1 van de Duitse wet op gegevensbescherming.

 


9. Onze activiteiten op sociale netwerken

Zodat we ook met u kunnen communiceren op sociale netwerken en u kunnen informeren over onze diensten, zijn we daar vertegenwoordigd met onze eigen pagina's. Als u een van onze sociale mediapagina's bezoekt, zijn wij samen met de aanbieder van het betreffende sociale mediaplatform verantwoordelijk voor de verwerkingsactiviteiten die hieruit voortvloeien, in de zin van Art. 26 AVG.

 

Wij zijn niet de oorspronkelijke aanbieder van deze pagina's, maar gebruiken deze alleen in het kader van de mogelijkheden die ons door de respectieve aanbieders worden geboden.

Daarom willen we u er uit voorzorg op wijzen dat uw gegevens ook buiten de Europese Unie of de Europese Economische Ruimte kunnen worden verwerkt. Het gebruik kan daarom gepaard gaan met risico's voor uw gegevensbescherming, omdat het moeilijker kan zijn om uw rechten te beschermen, bijv. op informatie, verwijdering, bezwaar, enz. en de verwerking in de sociale netwerken vindt vaak direct plaats voor reclamedoeleinden of voor de analyse van gebruikersgedrag door de aanbieders, zonder dat dit door ons kan worden beïnvloed. Als de provider gebruiksprofielen aanmaakt, worden vaak cookies gebruikt of wordt het gebruiksgedrag toegewezen aan uw eigen lidprofiel van de sociale netwerken.

 

De beschreven verwerkingen van persoonsgegevens worden uitgevoerd in overeenstemming met Art. 6 lid 1 f) AVG op basis van ons legitieme belang en het legitieme belang van de betreffende provider om op een tijdige manier met u te communiceren of u te kunnen informeren over onze diensten. Als u bij de betreffende providers toestemming moet geven voor de gegevensverwerking als gebruiker, is de rechtsgrondslag Art. 6 lid 1 a) AVG in combinatie met artikel 7 AVG.

 

Omdat we geen toegang hebben tot de gegevensbestanden van de providers, willen we u erop wijzen dat u uw rechten (bijv. op informatie, correctie, verwijdering, enz.) het beste direct bij de betreffende provider kunt laten gelden. We hebben hieronder meer informatie over de verwerking van uw gegevens in de sociale netwerken vermeld bij de respectieve sociale netwerkprovider die we gebruiken:

 

9.1 Facebook

(Mede)Verantwoordelijke voor de gegevensverwerking in Europa:

Meta Platforms Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland

 

Privacybeleid (Gegevensbeleid):

https://www.facebook.com/about/privacy

 

9.2 LinkedIn

(Mede)Verantwoordelijke voor de gegevensverwerking in Europa:

LinkedIn Ireland Unlimited Company Wilton Place, Dublin 2, Ierland

 

Privacyverklaring:

https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

 

9.3 YouTube

(Mede)Verantwoordelijke voor de gegevensverwerking in Europa:

Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland

 

Privacyverklaring:

https://policies.google.com/privacy

 

 


10. Social Media Plugins

10.1 YouTube Plugin

We hebben componenten van YouTube op deze website geïntegreerd. YouTube is een videoportaal op het internet waarop videopubliceerders gratis videoclips kunnen plaatsen en andere gebruikers ze gratis kunnen bekijken, beoordelen en becommentariëren. YouTube maakt de publicatie van alle soorten video's mogelijk. Daarom kunnen complete film- en televisieprogramma's, muziekvideo's, trailers of video's van gebruikers zelf via het internetportaal worden opgeroepen.

 

YouTube wordt geëxploiteerd door YouTube, LLC, 901 Cherry Ave, San Bruno, CA 94066, Verenigde Staten. YouTube, LLC is een dochteronderneming van Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.

 

Bij elke oproep naar een van de afzonderlijke pagina 's van deze website, die door ons wordt beheerd en waarop een YouTube-component (YouTube-plug-in) is geïntegreerd, wordt de internetbrowser op uw IT-systeem automatisch door de betreffende YouTube-component gevraagd om een weergave van de betreffende YouTube-component van YouTube te downloaden. Meer informatie over YouTube is te vinden op https://www.youtube.com/yt/about/de/ In het kader van deze technische procedure ontvangen YouTube en Google informatie over welke specifieke subpagina van onze website door u is bezocht.

 

Als u tegelijkertijd bent ingelogd op YouTube, herkent YouTube welke specifieke subpagina van onze website u bezoekt door een subpagina met een YouTube-plug-in op te roepen. Deze informatie wordt verzameld door YouTube en Google en is gekoppeld aan uw YouTube-account.

 

YouTube en Google ontvangen via de YouTube-component informatie over uw bezoek aan onze website als u tegelijkertijd bent ingelogd op YouTube op het moment dat u onze website bezoekt; dit gebeurt ongeacht of u op een YouTube-video klikt of niet. Als u niet wilt dat deze informatie naar YouTube en Google wordt verzonden, kunt u dit voorkomen door u af te melden bij uw YouTube-account voordat u onze website bezoekt.

 

Het gebruik van YouTube is in het belang van een comfortabel en gemakkelijk gebruik van onze website. Dit vormt een gerechtvaardigd belang in de zin van artikel 6, lid 1 f) AVG.

 

Dit Amerikaanse bedrijf is gecertificeerd onder het EU-US Data Privacy Framework. Er is hierbij een adequaatheidsbesluit volgens Art. 45 van de AVG, zodat een overdracht van persoonsgegevens kan plaatsvinden zonder verdere garanties of aanvullende maatregelen.

 

De verwerking van persoonsgegevens door middel van de sociale-mediaknoppen vindt uitsluitend plaats na uw uitdrukkelijke toestemming in overeenstemming met Art. 6, lid 1 a) AVG.

 

De door YouTube gepubliceerde en op https://www.google.de/intl/nl/policies/privacy/ toegankelijke gegevensbeschermingsregels geven informatie over het verzamelen, verwerken en gebruiken van persoonsgegevens door YouTube en Google.


11. Webanalyse

11.1 Meta-pixel (voorheen Facebook Pixel)

Deze website maakt gebruik van de "Facebook-pixel" van Meta Platforms, Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, VS ("Meta"). In het geval van uitdrukkelijke toestemming kan dit het gedrag van gebruikers volgen nadat ze een Facebook-advertentie hebben gezien of erop hebben geklikt. Deze procedure wordt gebruikt om de effectiviteit van Facebook-advertenties te evalueren voor statistische en marktonderzoeksdoeleinden en kan helpen om toekomstige reclamemaatregelen te optimaliseren.

 

De verzamelde gegevens zijn voor ons anoniem en stellen ons daarom niet in staat om conclusies te trekken over de identiteit van de gebruikers. De gegevens worden echter opgeslagen en verwerkt door Meta zodat een verbinding met het betreffende gebruikersprofiel mogelijk is en Meta de gegevens kan gebruiken voor eigen reclamedoeleinden, in overeenstemming met het beleid voor gegevensgebruik van Facebook (https://www.facebook.com/about/privacy/). Meta en zijn partners maken het mogelijk om advertenties op en buiten Facebook te plaatsen. Voor deze doeleinden kan er ook een cookie op uw computer worden opgeslagen.

 

Deze verwerkingen worden alleen uitgevoerd bij het verlenen van de uitdrukkelijke toestemming in overeenstemming met Art. 6, lid 1 a) AVG.

 

Dit Amerikaanse bedrijf is gecertificeerd onder het EU-US Data Privacy Framework. Er is hierbij een adequaatheidsbesluit volgens Art. 45 van de AVG, zodat een overdracht van persoonsgegevens kan plaatsvinden zonder verdere garanties of aanvullende maatregelen.

 

11.2 Google Analytics 4 (GA4)

Op onze websites maken we gebruik van Google Analytics 4 (GA4), een webanalysedienst van Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland ("Google").

 

In dit verband worden gepseudonimiseerde gebruikersprofielen gemaakt en worden cookies gebruikt (zie punt "Cookies"). De informatie die door de cookie wordt gegenereerd over uw gebruik van deze website kan zijn:

 

 • een kortstondige registratie van het IP-adres zonder permanente opslag
 • Locatiegegevens
 • Browsertype/-versie
 • Gebruikt besturingssysteem
 • Referrer-URL (eerder bezochte pagina)
 • Tijd van de serveraanvraag

De gepseudonimiseerde gegevens kunnen door Google worden verzonden naar een server in de VS en daar worden opgeslagen.

 

De informatie wordt gebruikt om het gebruik van de website te evalueren, rapporten over de website-activiteit op te stellen en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website- en internetgebruik ten behoeve van marktonderzoek en een vraaggericht ontwerp van deze website. Ook zal deze informatie eventueel aan derden worden overdragen, voor zover dit door de wet vereist is of voor zover derden deze informatie in opdracht verwerken. Uw IP-adres zal in geen geval worden samengevoegd met andere gegevens van Google.

 

Deze verwerkingen worden alleen uitgevoerd bij het verlenen van de uitdrukkelijke toestemming in overeenstemming met Art. 6, lid 1 a) AVG.

 

Het moederbedrijf Google LLC is gecertificeerd als een Amerikaans bedrijf onder het EU-US Data Privacy Framework. Er is hierbij een adequaatheidsbesluit volgens Art. 45 van de AVG, zodat een overdracht van persoonsgegevens kan plaatsvinden zonder verdere garanties of aanvullende maatregelen.

 

Meer informatie over gegevensbescherming bij het gebruik van GA4 vindt u op: https://support.google.com/analytics/answer/12017362?hl=nl.

 

11.3 Google Analytics Universal

Op onze websites maken we gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google Ireland Limited (https://www.google.de/intl/nl/about/), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland ("Google"). In dit verband worden gepseudonimiseerde gebruikersprofielen gemaakt en worden cookies gebruikt (zie punt "Cookies"). De door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website, zoals

 

1. het browsertype/-versie,

2. het gebruikte besturingssysteem,

3. de Referrer-URL (de eerder bezochte pagina),

4. de hostnaam van de toegangscomputer (IP-adres) en

5. tijd van de serveraanvraag,

 

worden overgebracht naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen. De informatie wordt gebruikt om het gebruik van de website te evalueren, rapporten over de website-activiteit op te stellen en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website- en internetgebruik ten behoeve van marktonderzoek en een vraaggericht ontwerp van deze webpagina's. Ook zal deze informatie eventueel aan derden worden overdragen, voor zover dit door de wet vereist is of voor zover derden deze informatie in opdracht verwerken. Uw IP-adres zal in geen geval worden samengevoegd met andere gegevens van Google. De IP-adressen worden geanonimiseerd, zodat een toewijzing niet mogelijk is (IP-masking).

 

U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten.

 

Deze verwerkingen worden alleen uitgevoerd bij het verlenen van de uitdrukkelijke toestemming in overeenstemming met Art. 6, lid 1 a) AVG.

 

U kunt ook het verzamelen van door de cookie gegenereerde gegevens met betrekking tot uw gebruik van de website (inclusief uw IP-adres) en de verwerking van deze gegevens door Google voorkomen door een browser-add-on te downloaden en te installeren. (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl).

 

Het moederbedrijf Google LLC is gecertificeerd als een Amerikaans bedrijf onder het EU-US Data Privacy Framework. Er is hierbij een adequaatheidsbesluit volgens Art. 45 van de AVG, zodat een overdracht van persoonsgegevens kan plaatsvinden zonder verdere garanties of aanvullende maatregelen.

 

U kunt het privacybeleid van Google Analytics bekijken op: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=nl.

 

11.4 Google Analytics Remarketing

We hebben diensten van Google Remarketing op deze website geïntegreerd. Exploitant van de diensten van Google Remarketing is Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland. Google Remarketing is een functie van Google AdWords waarmee een bedrijf advertenties kan weergeven aan internetgebruikers die eerder de website van het bedrijf hebben bezocht. De integratie van Google Remarketing stelt een bedrijf dus in staat om op de gebruiker gerichte advertenties te maken en de internetgebruiker dus relevante advertenties te laten zien.

 

Het doel van Google Remarketing is om op interesses gebaseerde advertenties weer te geven. Google Remarketing stelt ons in staat om advertenties weer te geven via het advertentienetwerk van Google of om advertenties weer te geven op andere websites die zijn afgestemd op de individuele behoeften en interesses van internetgebruikers.

 

Google Remarketing plaatst een cookie op het IT-systeem van de betrokkene. De cookie stelt Google in staat bezoekers van onze website te herkennen wanneer zij vervolgens websites bezoeken die ook lid zijn van het advertentienetwerk van Google. Telkens wanneer u een website bezoekt waarop de Google Remarketing-service is geïntegreerd, identificeert uw internetbrowser zich automatisch bij Google. Als onderdeel van dit technische proces verkrijgt Google kennis over persoonsgegevens, zoals uw IP-adres of surfgedrag, die Google onder andere gebruikt om interessante advertenties weer te geven.

 

Door middel van de cookie wordt persoonsgegevens, bijvoorbeeld de door u bezochte internetpagina's, opgeslagen. Telkens wanneer u onze website bezoekt, worden persoonsgegevens, inclusief uw IP-adres, doorgegeven aan Google in de Verenigde Staten van Amerika. Deze persoonsgegevens worden door Google opgeslagen in de Verenigde Staten van Amerika.   Google kan persoonsgegevens die via het technische proces zijn verzameld, eventueel aan derden doorgeven.

 

Deze verwerkingen worden alleen uitgevoerd bij het verlenen van de uitdrukkelijke toestemming in overeenstemming met Art. 6, lid 1 a) AVG.

 

Het moederbedrijf Google LLC is gecertificeerd als een Amerikaans bedrijf onder het EU-US Data Privacy Framework. Er is hierbij een adequaatheidsbesluit volgens Art. 45 van de AVG, zodat een overdracht van persoonsgegevens kan plaatsvinden zonder verdere garanties of aanvullende maatregelen.

 

U kunt het privacybeleid van Google analytics Remarketing bekijken op: https://www.google.de/intl/nl/policies/privacy/.

 

 


12. Reclame

12.1 Google Ads met conversietracking

We hebben Google Ads op deze website geïntegreerd. De exploitant van de Google Ads-services is Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland. Google Ads is een internetadvertentieservice waarmee adverteerders advertenties kunnen plaatsen in zowel de zoekmachineresultaten van Google als in het advertentienetwerk van Google. Met Google Ads kan een adverteerder vooraf bepaalde zoekwoorden opgeven, waardoor een advertentie uitsluitend in de zoekmachineresultaten van Google wordt weergegeven wanneer de gebruiker een zoekresultaat op basis van het zoekwoord opzoekt met de zoekmachine. In het Google-advertentienetwerk worden de advertenties via een automatisch algoritme en met inachtneming van de vooraf ingestelde trefwoorden op thematische websites verdeeld.

 

Het doel van Google Ads is het promoten van onze website door het weergeven van interessante advertenties op de websites van derde bedrijven en in de zoekmachineresultaten van de Google-zoekmachine en het weergeven van advertenties van derde partijen op onze website.

 

Als u onze website bezoekt via een advertentie van Google, wordt er door Google een zogenaamde conversiecookie opgeslagen op uw IT-systeem. Een conversiecookie verliest zijn geldigheid na dertig dagen en wordt niet gebruikt om u te identificeren. Via de conversiecookie wordt, voor zover de cookie nog niet is verlopen, nagegaan of bepaalde subpagina's, bijvoorbeeld het winkelmandje van een online shopsysteem, op onze website zijn opgeroepen. Met de conversiecookie kunnen zowel wij als Google bijhouden of een gebruiker die via een AdWords-advertentie op onze website terecht is gekomen, een verkoop heeft gegenereerd, d.w.z. een aankoop heeft afgerond of geannuleerd.

 

De door het gebruik van de conversiecookie verzamelde gegevens en informatie worden door Google gebruikt om bezoekstatistieken voor onze website op te stellen. Deze bezoekstatistieken worden op hun beurt door ons gebruikt om het totale aantal gebruikers te bepalen die via advertenties naar ons zijn doorverwezen, d.w.z. om het succes of de mislukking van de respectieve advertenties te bepalen en onze advertenties voor de toekomst te optimaliseren. Noch ons bedrijf, noch andere adverteerders van Google Ads ontvangen informatie van Google waarmee u zou kunnen worden geïdentificeerd.

 

Door middel van de conversiecookie wordt persoonlijke informatie, bijvoorbeeld de door u bezochte webpagina's, opgeslagen. Telkens wanneer u onze website bezoekt, worden persoonsgegevens, inclusief het IP-adres van de internetverbinding die u gebruikt, doorgestuurd naar Google in de Verenigde Staten van Amerika. Deze persoonsgegevens worden door Google opgeslagen in de Verenigde Staten van Amerika.   Google kan persoonsgegevens die via het technische proces zijn verzameld, eventueel aan derden doorgeven.

 

Deze verwerkingen worden alleen uitgevoerd bij het verlenen van de uitdrukkelijke toestemming in overeenstemming met Art. 6, lid 1 a) AVG.

 

Het moederbedrijf Google LLC is gecertificeerd als een Amerikaans bedrijf onder het EU-US Data Privacy Framework. Er is hierbij een adequaatheidsbesluit volgens Art. 45 van de AVG, zodat een overdracht van persoonsgegevens kan plaatsvinden zonder verdere garanties of aanvullende maatregelen.

 

U kunt het privacybeleid en verdere informatie van Google AdSense bekijken op: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.


13. Plug-ins en andere diensten

13.1 Google Maps

Op onze website maken we gebruik van Google Maps (API). De exploitant van Google Maps is Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland. Google Ireland Limited maakt deel uit van de Google-bedrijvengroep met hoofdkantoor in 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Verenigde Staten. Google Maps is een webservice voor het weergeven van interactieve (land)kaarten om geografische informatie visueel weer te geven. Het gebruik van deze service kan bijvoorbeeld worden gebruikt om onze locatie aan u te tonen en een reis te vergemakkelijken.

 

Al bij het oproepen van de subpagina 's waarin de kaart van Google Maps is geïntegreerd, wordt informatie over uw gebruik van onze website (zoals uw IP-adres) verzonden naar de server van Google in de VS en daar opgeslagen, op voorwaarde dat u hiervoor uw toestemming hebt gegeven in overeenstemming met Art. 6, lid 1 a) AVG hebben ingediend. Bovendien laadt Google Maps de Google WebFonts. De aanbieder van Google WebFonts is ook Google Ireland Limited. Wanneer u een pagina opent die Google Maps integreert, laadt uw browser de weblettertypen die nodig zijn om de Google Maps weer te geven in uw browsercache. Ook voor dit doel bouwt de browser die u gebruikt een verbinding op met de servers van Google. Hierdoor weet Google dat onze website via uw IP-adres is bezocht. Dit gebeurt ongeacht of Google een gebruikersaccount aanbiedt waarbij u bent aangemeld of als er geen gebruikersaccount is. Wanneer u bij Google bent ingelogd dan worden uw gegevens direct aan uw account gekoppeld. Als u niet wilt worden gekoppeld aan uw Google-profiel, moet u zich afmelden bij uw Google-gebruikersaccount. Google slaat uw gegevens op (zelfs voor niet-ingelogde gebruikers) als gebruikersprofielen en evalueert deze. U hebt het recht om bezwaar te maken tegen het aanmaken van deze gebruikersprofielen en u moet contact opnemen met Google om dit recht uit te oefenen.

 

Als u het niet eens bent met de toekomstige overdracht van uw gegevens aan Google in het kader van het gebruik van Google Maps, is het ook mogelijk om de webservice van Google Maps volledig uit te schakelen door de toepassing JavaScript in uw browser uit te schakelen. Google Maps en dus ook de kaartweergave op deze website kan dan niet worden gebruikt.

 

Deze verwerkingen worden uitsluitend uitgevoerd na het verlenen van uitdrukkelijke toestemming in overeenstemming met Art. 6 lid 1 a) AVG.

 

U kunt de gebruiksvoorwaarden van Google bekijken op https://www.google.de/intl/de/policies/terms/regional.html, de aanvullende gebruiksvoorwaarden voor Google Maps vindt u op https://www.google.com/intl/de_US/help/terms_maps.html

 

Het moederbedrijf Google LLC is gecertificeerd als een Amerikaans bedrijf onder het EU-US Data Privacy Framework. Er is hierbij een adequaatheidsbesluit volgens Art. 45 van de AVG, zodat een overdracht van persoonsgegevens kan plaatsvinden zonder verdere garanties of aanvullende maatregelen.

 

U kunt het privacybeleid van Google Maps bekijken op: ("Google Privacy Policy"): https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.

 

13.2 Google Tag Manager

Op deze website maken we gebruik van de Google Tag Manager-service. De exploitant van Google Tag Manager is Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland. Google Ireland Limited maakt deel uit van de Google-bedrijvengroep met hoofdkantoor in 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Verenigde Staten.

 

Via deze tool kunnen "website-tags" (d.w.z. trefwoorden die in HTML-elementen worden geïntegreerd) worden geïmplementeerd en via een interface worden beheerd. Door het gebruik van de Google Tag Manager kunnen we automatisch begrijpen op welke knop, link of gepersonaliseerde afbeelding u actief hebt geklikt en kunnen we vervolgens bijhouden welke inhoud van onze website voor u bijzonder interessant is.

 

De tool activeert ook andere tags, die op hun beurt gegevens kunnen verzamelen. Google Tag Manager heeft geen toegang tot deze gegevens. Als u op domein- of cookieniveau hebt gedeactiveerd, blijft dit van kracht voor alle trackingtags die zijn geïmplementeerd met Google Tag Manager.

 

Deze verwerkingen worden uitsluitend uitgevoerd na het verlenen van uitdrukkelijke toestemming in overeenstemming met Art. 6 lid 1 a) AVG.

 

Het moederbedrijf Google LLC is gecertificeerd als een Amerikaans bedrijf onder het EU-US Data Privacy Framework. Er is hierbij een adequaatheidsbesluit volgens Art. 45 van de AVG, zodat een overdracht van persoonsgegevens kan plaatsvinden zonder verdere garanties of aanvullende maatregelen.

 

U kunt meer informatie over de Google Tag Manager en het privacybeleid van Google bekijken op: https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/.


14. Uw rechten als betrokkene

14.1 Recht op bevestiging

U hebt het recht om van ons een bevestiging te vragen of er persoonsgegevens van u worden verwerkt.

 

14.2 Recht op informatie Art. 15 AVG

U hebt het recht om op elk moment van ons gratis informatie te ontvangen over de persoonsgegevens die over u zijn opgeslagen, evenals een kopie van deze gegevens in overeenstemming met de wettelijke bepalingen.

 

14.3 Recht op rectificatie Art. 16 AVG

U hebt het recht om onjuiste persoonlijke gegevens over u te laten corrigeren. Bovendien hebt u het recht om, rekening houdend met de doeleinden van de verwerking, de voltooiing van onvolledige persoonsgegevens te vragen.

 

14.4 Verwijdering Art. 17 AVG

U hebt het recht om van ons te eisen dat de persoonsgegevens die op u betrekking hebben onmiddellijk worden verwijderd, voor zover een van de wettelijk voorziene redenen van toepassing is en voor zover de verwerking of opslag niet vereist is.

 

14.5 Beperking van de verwerking Art. 18 AVG

U hebt het recht om van ons de beperking van de verwerking te eisen als aan een van de wettelijke voorwaarden is voldaan.

 

14.6 Gegevensoverdraagbaarheid Art. 20 AVG

U hebt het recht om de persoonsgegevens die u aan ons hebt verstrekt, in een gestructureerd, gangbaar en machinaal leesbaar formaat te ontvangen. U hebt ook het recht om deze gegevens zonder belemmering van onze kant door te geven aan een andere verwerkingsverantwoordelijke aan wie de persoonsgegevens zijn verstrekt, op voorwaarde dat de verwerking is gebaseerd op toestemming conform Art. 6 lid 1 a) AVG of artikel 9, lid 2 a) AVG of op een contract overeenkomstig Art. 6, lid. 1 b) AVG berust en de verwerking geschiedt door middel van geautomatiseerde procedures, voor zover de verwerking niet noodzakelijk is voor de vervulling van een taak van algemeen belang of voor de uitoefening van het aan de verantwoordelijke voor de verwerking opgedragen openbaar gezag.

 

Bovendien hebt u bij de uitoefening van uw recht op gegevensoverdraagbaarheid volgens Art. 20 lid 1 AVG het recht om te bewerkstelligen dat de persoonsgegevens rechtstreeks van de ene verantwoordelijke naar de andere verantwoordelijke worden overgedragen, voor zover dit technisch mogelijk is en geen inbreuk maakt op de rechten en vrijheden van anderen.

 

 

14.7 Bezwaar Art. 21 AVG

U heeft het recht om op elk moment, om redenen die voortkomen uit uw specifieke situatie, bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens, die wordt uitgevoerd op grond van artikel 6, lid 1 e) (gegevensverwerking in het algemeen belang) of f) (gegevensverwerking op basis van een belangenafweging) AVG plaatsvindt, bezwaar aan te tekenen.

 

Dit geldt ook voor profilering op basis van deze bepalingen in de zin van Art. 4, punt 4, van de AVG.

 

Als u bezwaar maakt, zullen wij uw persoonsgegevens niet langer verwerken, tenzij wij kunnen aantonen dat er dwingende legitieme redenen zijn voor de verwerking die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden, of dat de verwerking dient om rechtsvorderingen in te stellen, uit te oefenen of te verdedigen.

 

In individuele gevallen verwerken we persoonsgegevens om direct marketing uit te voeren. U kunt op elk moment bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor dergelijke reclame. Dit geldt ook voor het opstellen van profielen voor zover dit verband houdt met dergelijke rechtstreekse reclame. Als u bezwaar maakt tegen de verwerking voor direct marketingdoeleinden, worden de persoonsgegevens niet langer voor deze doeleinden verwerkt.

 

Daarnaast hebt u het recht om, op gronden die verband houden met uw specifieke situatie, bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens die op u betrekking hebben en die door ons wordt uitgevoerd voor wetenschappelijke of historische onderzoeksdoeleinden of voor statistische doeleinden in overeenstemming met artikel 89, lid 1 van het AVG plaatsvinden, tenzij deze verwerking noodzakelijk is voor de vervulling van een taak van algemeen belang.

 

Het staat u vrij uw recht van verzet uit te oefenen in verband met het gebruik van diensten van de informatiemaatschappij, niettegenstaande Richtlijn 2002/58/EG, door middel van geautomatiseerde procedures die gebruikmaken van technische specificaties.

 

 

14.8 Intrekking van een toestemming voor gegevensbescherming

U hebt het recht om uw toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens op elk moment met werking voor de toekomst in te trekken.

 

14.9 Klacht bij een toezichthoudende autoriteit

U hebt het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit die verantwoordelijk is voor gegevensbescherming over onze verwerking van persoonsgegevens.

 


15. Routinematige opslag, verwijdering en blokkering van persoonsgegevens

Wij verwerken en bewaren uw persoonsgegevens alleen voor de periode die nodig is om het doel van de opslag te bereiken of voor zover dit is toegestaan door de wetgeving die op ons bedrijf van toepassing is.

 

Als het doel van de opslag niet langer van toepassing is of als een voorgeschreven bewaartermijn verstrijkt, worden de persoonsgegevens routinematig en in overeenstemming met de wettelijke voorschriften geblokkeerd of verwijderd.

 


16. Duur van de opslag van persoonsgegevens

Het criterium voor de duur van de opslag van persoonsgegevens is de betreffende wettelijke bewaartermijn. Na het verstrijken van deze termijn worden de desbetreffende gegevens routinematig verwijderd, voor zover zij niet langer nodig zijn voor de uitvoering of het initiëren van het contract.

 


17. Actualiteit en wijziging van het privacybeleid

Dit privacybeleid is momenteel geldig en heeft de status: september 2023.

 

Door de verdere ontwikkeling van onze internetpagina's en -aanbiedingen of door gewijzigde wettelijke of officiële vereisten kan het nodig zijn om deze privacyverklaring te wijzigen. De huidige privacyverklaring kan op elk moment op de website onder "https://www.hase.nl/privacyverklaring" door u worden geraadpleegd en afgedrukt.

 

Dit privacybeleid is gemaakt met behulp van de gegevensbeschermingssoftware: TÜV Süd DSMS.